top of page
Type 9
Wat is type 9?

Type 9 onderwijs biedt onderwijs aan jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS), voor  wie het gemeenschappelijk curriculum in het gewoon onderwijs niet haalbaar is omwille van specifieke onderwijs- en opvoedingsbehoeften.

Voor een attest type 9 is er een diagnose autismespectrumstoornis vereist.  

 

Het verslag “buitengewoon onderwijs type 9” wordt afgeleverd door het CLB en is tot het einde van de schoolloopbaan geldig.

Visie

Sinds schooljaar 2015-2016 heeft onze school de erkenning gekregen om type 9 onderwijs in te richten. Wij willen deze kans aangrijpen om onze bestaande expertise verder te professionaliseren en doelgerichter in te zetten. Daarnaast beogen we op deze manier doorstroom te garanderen vanuit de omringende lagere scholen. Zij begeleiden al heel wat kinderen met autisme. Tevens biedt dit type 9 onderwijs ook de kans om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar aangepast onderwijs, afgestemd op de specifieke behoeften van kinderen met autisme.

 

We willen leerlingen de kans bieden om hun talenten maximaal te ontwikkelen. Hierbij vertrekken we vanuit een handelingsplanmatige aanpak, aangestuurd vanuit het autiteam. Binnen het observatiejaar is een aparte autiklas voorzien. In de opleidings- en kwalificatiefase kiezen we voor een geïntegreerde autivriendelijke werking met het oog op de finaliteit van de opleidingen: de ontwikkeling van een gezonde arbeidsattitude en een maatschappelijke weerbaarheid, met kans op een tewerkstelling in het reguliere arbeidsmilieu. Onze school besteedt aandacht aan de algemene ontwikkeling, beroepsgerichte vorming en de sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren. Naast klasondersteuning voorzien wij, waar nodig, ook individuele begeleiding. We vertrekken vanuit hun talenten maar we houden steeds rekening met hun eigenheid.

 

Kernwaarden waar we op inzetten zijn verantwoordelijkheidszin, wederzijds respect en een goede werkhouding. Deze competenties proberen we te ontplooien door middel van een aangepast stageproject. Op deze manier proberen we een transfer te maken van de op school aangeleerde vaardigheden naar een brede maatschappelijke context. Ouders en opvoedingsverantwoordelijken zijn belangrijke partners bij het uittekenen van dit traject.

 

Wij bouwen samen aan een brug naar de integratie in de maatschappij

Zorgaanbod

Een autiklas in het observatiejaar biedt meer structuur in een kleinere klasgroep met als doel de overstap voor autileerlingen naar het secundair onderwijs vlotter te laten verlopen.

Deze klas is functioneel ingericht zodat we individueel en/of in groep kunnen werken.

 • 1 vaste leerkracht ASV

 • Beperkt aantal leerkrachten BGV

 • Vast lokaal ASV (individueel werken, samen werken,…)

 • Aandacht voor sociale vaardigheden: leefsleutels,

 • Streven naar integratie op de school: in functie van de hulpvraag en de noden

 • Aandacht voor duidelijke en aangepaste communicatie

 • Gevisualiseerde individuele afspraken

 • Aangepast individueel traject

 

Het observatiejaar Auti-werking bestaat uit;

 • 20 uur BGV:

  • 4 uur bouw: initiatie metselaar

  • 4 uur tuinbouw: initiatie tuinbouwarbeider

  • 4 uur verzorging/logistiek werk: initiatie logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen

  • 4 uur gezinskoken/groepskoken: initiatie grootkeukenmedewerker

  • 4 uur schilderen/decoratie: initiatie schilder-decorateur

 • en 16 uur ASV:

  • 12 uur geïntegreerde ASV (GASV)

  • 2 uur lichamelijke opvoeding (LO)

  • 2 uur levensbeschouwelijke vakken (LBV)

 • Specifiek:

  • 1 leerkracht ASV die naast taal, rekenen en maatschappelijke vorming ook sociale en vrijetijdsvaardigheden onderwijst

  • ondersteuning door paramedisch personeel

  • na het observatiejaar is een geïntegreerde auti-werking in alle opleidingen van toepassing.

 

Een autivriendelijke werking: in alle opleidingen vanaf ons 2de jaar tot en met ABO

 • We streven naar integratie in de school en nadien naar integratie in de maatschappij

 • We streven naar het gebruik van picto’s, die merkbaar zijn in de ganse schoolomgeving

 • Individueel gebruik van stappenplannen (met woorden of picto’s) indien de nood zich voordoet

bottom of page